В съответствие с разпоредбите на Кралски указ 933/2021 от 26 октомври на правителството на Испания, който установява задълженията за документална регистрация и информация в дейностите по настаняване, по силата на принципа за защита на сигурността, сигурността на обществото и гражданите, ние информираме вие, че е задължение на всички гости да предоставят личните данни, изисквани от действащите разпоредби, както и да подпишат пътните части (всички лица над 14 години; по отношение на лица под 14 години, техните родители или законни настойници трябва да предостави данните); както и да покажете своя паспорт или документ за самоличност на входа на мястото за настаняване. В случай на отказ, по силата на правото на допускане, влизането може да бъде отказано.